Untitled Document
Harmonogram na DDIInformácie Zoznam pre školy
.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


ODBORNÉ ODDELENIA

Vykonávajú komplexnú výchovnú a vzdelávaciu činnosť zameranú na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v oblasti spoločenských, prírodných vied a techniky, spracúvajú programy výchovnej a záujmovej činnosti a uskutočňujú stálu poradenskú a metodickú činnosť. Plnia úlohy vyplývajúce z pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR na príslušný školský rok. Zabezpečujú pravidelnú a príležitostnú záujmovú činnosť podľa svojho odborného zamerania.

spevak.gif (15489 bytes)Oddelenie kultúry

Vychádza zo záujmov žiakov v oblasti spoločenskovednej výchovy. Podporuje rozvoj umeleckých schopností a talentu detí a mládeže. V rámci príležitostnej záujmovej činnosti sa orientuje na podujatia masového charakteru: MDD, Mikuláš, súťaž v discotancoch. Pripravuje tvorivé dielne pre deti zo školských klubov, MŠ a každoročne organizuje výstavy (napr. vianočné, veľkonočné‚). Organizuje okresné kolá jazykových olympiád.

folklorista.gif (17916 bytes)

Cieľavedome a systematicky pôsobí v oblasti estetickej výchovy, prispieva svojou činnosťou k rozvoju estetického cítenia a emocionálnej stránky osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Podporuje rozvoj umeleckých schopností a talentu detí a mládeže, napomáha poznávanie umeleckého bohatstva minulosti a súčasného umenia. Vedie deti a mládež k rozvoju umeleckých aktivít a vlastnej tvorivosti v rôznych umeleckých odboroch.

sportovec.gif (14423 bytes)Oddelenie telovýchovy a turistiky

Telovýchova

Organizuje svoju činnosť tak, aby deti a mládež podľa svojich záujmov mali možnosť rozvíjať a zdokonaľovať sa v rôznych druhoch telovýchovných aktivít v rámci pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti. Podieľa sa na organizovaní a riadení telovýchovných súťaží v rámci školstva a SAŠŠ.

turista.gif (21407 bytes)Turistika

Prispieva svojou činnosťou k prehĺbeniu spoločenskej, ekologickej, prírodovednej ako aj spoločenskej výchovy. Aktivizuje účasť detí a mládeže na ochrane a tvorbe životného prostredia. Úzko spolupracuje s oddelením prírodovedy CVČ. Vychádza zo špecifických potrieb, záujmov detí a mládeže pri poznávaní prírody, pestovaní turistickej zdatnosti.

rybar.gif (21861 bytes)Oddelenie prírodovedy, techniky a ekológie modelar.gif (22131 bytes)

Umožňuje realizáciu záujmov žiakov v oblasti prírodovedných disciplín. Vzbudzuje u detí a mládeže snahu o ovládnutie nových poznatkov vedy a získanie vedomostí z oblasti prírodných vied a aplikovaných vedných odborov. Aktivizuje účasť detí a mládeže na ochrane a tvorbe životného prostredia. Organizuje okresné kolá prírodovedných súťaží a olympiád, vyhlasovaných MŠ SR.

Má za cieľ vzbudzovať záujem o moderné‚ technické smery, najmä o elektroniku a modelárstvo s cieľom ovládnuť najnovšie poznatky vedy a techniky. Aktivizuje účasť detí a mládeže na podujatiach z technickej oblasti. Úzko spolupracuje s organizáciami, orientovanými na technickú výchovu detí a mládeže. Zabezpečuje prevádzku dielne.

 

 

cvcpb.sk , Centrum voľného času Považská Bystrica, optimalizované pre Mozilla Firefox , Posledná aktualizácia: 27.7.2020, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, GDPR