Centrum voľného času Považská Bystrica
Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica


Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť,
návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

(§ 5 ods.l písm. b) zákona č. 211/2000 Z.z.)


Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vybavuje
riaditeľ CVČ a zástupkyňa riaditeľa CVČ do 8 pracovných dní.


Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:


poštou na adresu: Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica
telefonicky na číslo: 042/4322508
faxom : 042/4322957
na e-mailovú adresu: cvcpb@cvcpb.edu.sk
osobne: u riaditeľa CVČ a zástupkyne riaditeľa CVČ


Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, alebo výpis,
odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie
informácií nahliadnutím do spisu vybavuje riaditeľ CVČ a zástupkyňa riaditeľa


Podávame žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností a iných podaní


Sťažnosti podľa zákona NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 164/2008 Z.z. vybavuje
riaditeľ CVČ


Sťažnosti možno podať:
Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica
telefonicky na č.: 042/4322508
faxom: 042/4322957
osobne: riaditeľ CVČ


Petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petíciách v znení zákona č. 242/1998 Z.z. vybavuje
riaditeľ CVČ


Petície možno podať
Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica
telefonicky na č.: 042/4322508
faxom: 042/4322957
osobne: riaditeľ CVČ


Návrhy, podnety a iné podania možno podať:
Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica
telefonicky na č.: 042/4322508
faxom: 042/4322957
osobne: riaditeľ CVČ

Spôsob zriadenia školy; jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry
Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho
preskúmania rozhodnutia oprávnenej osoby
Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných
podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je potrebné dodržať
Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná
osoba koná a rozhoduje
Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony,
a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
Prílohy:
Príloha č. 1 Ústna žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (zákon o slobode informácií), v znení platných úprav
Príloha č.2 Žiadosť o sprístupnenie informácií
Príloha č. 3 Rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu
Príloha č. 4 Sadzobník
Príloha č. 5 Evidencia žiadostí

 

Stránka vo výstavbe