S M E R N I C E

Dokument v PDF sa otvorí v novom okne, pre zobrazenie je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.

Číslo
Názov
Platnosť
č. 04/2019 Smernica upravujúca podmienky organizácie kurzov
20.9.2019
č. 03/2019
Smernica upravujúca podmienky nároku zamestnanca na príspevok na rekreáciu
1.2.2019
č. 02/2019
Smernica upravujúca podmienky pobytu a spôsob úhrady za ubytovanie na SMT Milochov
1.1.2019
č. 01/2019
Smernica upravujúca podmienky prenájmu priestorov Centra voľného času
1.1.2019
     
č. 10/2018 Smernica upravujúca zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v podmienkach Centra voľného času Považská Bystrica
1.1.2019
č.09/2018
Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely
11.10.2018
č. 08/2018 Smernica upravujúca nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica v správe centra voľného času
1.5.2018
č. 07/2018 Prevádzkový poriadok "Herne"
1.4.2018
č. 06/2018 O vybavovaní sťažností
1.4.2018
č. 04/2018

Na vedenie pokladničnej agendy a  na vykonávanie pokladničných operácií v CVČ

1.4.2018
č. 03/2018 Rokovací poriadok pedagogickej rady CVČ
5.4.2018
č. 02/2018 O finančnom riadení a finančnej kontrole
15.3.2018
č. 01/2018 O obehu účtovných dokladov pre rozpočtové hospodárenie a vykonávanie hospodárskych operácií v CVČ
1.2.2018
     
č. 06/2016 Smernica k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
1.8.2016
č. 05/2016 Registratúrny poriadok
1.7.2016
č. 04/2016 Smernica o organizovaní voľno-časových aktivít v CVČ
4.4.2016
     
č. 09/2014 Smernica o škodovej komisii a o škodovom konaní
1.11.2014
č. 07/2014 Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov
Centra voľného času Považská Bystrica
1.10.2014
č. 06/2014 Smernica určujúca základný úväzok zamestnancov CVČ, rozvrhnutie pracovnej doby,
čerpanie náhradného voľna, preplácanie NV a vyplácanie príplatkov za soboty, nedele a štátne sviatky
1.11.2014
   
č. 02/2013 Smernica upravujúca dokladovanie faktúr za dopravu, prenájmov a nákupu spotrebného materiálu pre športovú krúžkovú činnosť v CVČ Považská Bystrica
1.9.2013
   
   
č. 09/2011 Prevádzkový poriadok DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO
1.9.2011
č. 07/2011 Smernica upravujúca poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v podmienkach CVČ
1.6.2011
č. 06/2011 Smernica upravujúca inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
1.6.2011
     
č.10/2010 Smernica o cestovných náhradách
1.4.2010
  Dodatok  
č.09/2010 Smernica upravujúca tvorbu a rozdeľovanie sociálneho fondu v CVČ
1.4.2010
č.08/2010 Smernica o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov
1.10.2010
č.05/2010 ŠTRUKTÚRA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV Školského zariadenia
Centrum voľného času v Považskej Bystrici
27.1.2010
     
č.07/2009 Smernica na vedenie účtovníctva v Centre voľného času Považská Bystrica 1.12.2009
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Stránka vo výstavbe