S M E R N I C E

Dokument v PDF sa otvorí v novom okne, pre zobrazenie je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.

Číslo
Názov
Platnosť
č. 04/2017 Podmienky pobytu na SMT + cenník
1.9.2017
č. 03/2017 Prenájom priestorov CVČ
1.9.2017
  Dodatok č.1 k smernici č 3/2016 upravujúcej zadávanie zákaziek ...
1.6.2017
     
č. 06/2016 Smernica k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
1.8.2016
č. 05/2016 Registratúrny poriadok
1.7.2016
č. 04/2016 Smernica o organizovaní voľno-časových aktivít v CVČ
4.4.2016
č. 03/2016 Smernica upravujúca zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác a poskytnutie služieb
18.4.2016
č. 02/2016 Smernica upravujúca podmienky prenájmu priestorov
1.2.2016
č. 01/2016 Smernica upravujúca nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica v správe CVČ
1.1.2016
     
č. 02/2015 Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole v podmienkach Centra voľného času v Považskej Bystrici
1.1.2015
     
  Dodatok č. 4 k smernici č. 10/2010 o cestovných náhradách
1.11.2014
č. 09/2014 Smernica o škodovej komisii a o škodovom konaní
1.11.2014
č. 07/2014 Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov
Centra voľného času Považská Bystrica
1.10.2014
č. 06/2014 Smernica určujúca základný úväzok zamestnancov CVČ, rozvrhnutie pracovnej doby,
čerpanie náhradného voľna, preplácanie NV a vyplácanie príplatkov za soboty, nedele a štátne sviatky
1.11.2014
č. 05/2014 Smernica č. 05/2014 o finančnom riadení a predbežnej finančnej kontrole v podmienkach
Centra voľného času v Považskej Bystrici.
1.11.2014
č. 04/2014 Smernica č. 04/2014 upravujúca nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
v správe Centra voľného času Považská Bystrica
1.11.2014
č. 02/2014 Školský poriadok Centra voľného času v Považskej Bystrici
4.6.2014
č. 01/2014 Smernica upravujúca podmienky pobytu a spôsob úhrady za ubytovanie a stravu na Stanici mladých turistov Milochov, účelového zariadenia Centra voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica
1.1.2014
   
č. 02/2013 Smernica upravujúca dokladovanie faktúr za dopravu, prenájmov a nákupu spotrebného materiálu pre športovú krúžkovú činnosť v CVČ Považská Bystrica
1.9.2013
  Dodatok č. 1 k smernici č. 03/2009 Prevádzkový poriadok DDI
1.1.2013
   
č. 01/2012 Smernica upravujúca podmienky prenájmu priestorov Centra voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica
1.2.2012
  Dodatok č. 1 k smernici č. 03/2010 na vedenie pokladničnej agendy a na vykonávanie pokladničných operácií v CVČ
1.6.2012
  Dodatok č. 3 k smernici č. 10/2010 o cestovných náhradách
1.9.2012
   
č. 9/2011 Prevádzkový poriadok DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO
1.9.2011
č. 07/2011 Smernica upravujúca poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v podmienkach CVČ
1.6.2011
č. 06/2011 Smernica upravujúca inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
1.6.2011
č. 05/2011 Smernica o obehu účtovných dokladov pre rozpočtové hospodárenie a vykonávanie hospodárskych operácií
1.5.2011
     
č.10/2010 Smernica o cestovných náhradách
1.4.2010
č.09/2010 Smernica upravujúca tvorbu a rozdeľovanie sociálneho fondu v CVČ
1.4.2010
č.08/2010 Smernica o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov
1.10.2010
č.5/2010 ŠTRUKTÚRA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV Školského zariadenia
Centrum voľného času v Považskej Bystrici
27.1.2010
č.03/2010 Smernica na vedenie pokladničnej agendy a na vykonávanie pokladničných operácií v CVČ
1.1.2010
     
č.09/2009 Smernica na vedenie účtovníctva v Centre voľného času Považská Bystrica 1.12.2009
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Stránka vo výstavbe