Untitled Document
.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Centrum voľného času  v Považskej Bystrici (CVČ) je zariadenie pre voľný čas detí a mládeže s prevádzkou v pracovných dňoch od 8.00 do 19.00 h. Nachádza sa na  Lánskej ulici č. 2575/92 (cca 200 m od nemocnice).

Zriaďovateľom je od 1. 7. 2002 Mesto Považská Bystrica.

Názov: Centrum voľného času Považská Bystrica, Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 00184411, DIČ: 2020712408, Bankové spojenie: VÚB, SK 37 0200 0000 0017 0683 8053, BIC: SUBASKBX

Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť, podieľa sa na rozvoji záujmov, utváraní podmienok pre rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí a mládeže. Zohráva nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji záujmovej činnosti a sebarealizácii detí a mládeže pod vedením odborných pracovníkov v tejto oblasti. Zúčastňuje sa aj na prevencii negatívnych javov prostredníctvom osvetovej činnosti organizovaním prednášok a akcií, ktoré majú zabezpečiť zvýšenú informovanosť detí aj rodičov.

Náplň CVČ je rozdelená do odborných oddelení: kultúry, prírodovedy,techniky a ekológie, športu a turistiky. V CVČ pracujú interní pracovníci (vychovávatelia a prevádzkoví pracovníci) a externí pracovníci (odborníci v špecializovaných krúžkoch, napr. modelár ...).

Jednotlivé činnosti CVČ sú:

Pravidelná záujmová činnosť

Je zameraná na aktívny oddych, výchovu a vzdelávanie detí a mládeže. Realizuje sa prostredníctvom záujmových útvarov (krúžkov) v oblasti výchovy, kultúry, športu, t.j. krúžkov jazykových, spoločenskovedných, prírodovedných, krúžkov vedy a techniky, kultúry, telovýchovy, turistiky a ekologickej výchovy. Rozvíja a dopĺňa predmety školského systému. Podporuje rozvoj nových aktivít podľa výberu a záujmu detí a mládeže, umožňuje výber takých aktivít, ktoré zabezpečujú aktívny oddych i relaxáciu, ako aj vlastnú sebarealizáciu detí.

Záujmové útvary (krúžky, kluby, súbory) – ZÚ- sú zriaďované pri jednotlivých odborných oddeleniach podľa zamerania činnosti. CVČ každoročne začiatkom septembra vypisuje zoznam záujmových útvarov, otváraných v príslušnom školskom roku. Skladba ZÚ vychádza zo záujmu detí a mládeže v predchádzajúcom roku a z priestorových, materiálnych a personálnych podmienok CVČ. Pravidelná záujmová činnosť v ZÚ začína mesiacom október a prebieha počas školského roka do konca mája, prípadne polovice júna. ZÚ sa stretávajú spravidla raz týždenne. Schôdzka trvá dve vyučovacie hodiny, prípadne dlhšie podľa náplne činnosti. Súčasťou práce niektorých ZÚ sú aj súťaže, výstavy, exkurzie a sústredenia. Časť nákladov na činnosť ZÚ (pravidelné schôdzky a doplnkové formy) hradia rodičia detí v poplatkoch, uhrádzaných polročne. Okrem toho na spoločné podujatia pre všetky deti zo ZÚ (MDD, Mikuláš, karnevaly, zájazdy, exkurzie, sústredenia) prispievajú rodičia jednorazovým príspevkom - zápisným do fondu Združenia rodičov CVČ. Zápisné je jednotné.

Príležitostná záujmová činnosť

CVČ ju zabezpečuje v priebehu celého roka, počas pracovných dní, sobôt, nedieľ a školských prázdnin. Nie je pravidelná, ale niektoré činnosti sa opakujú. Cieľom je organizácia a zabezpečovanie podujatí pre deti a mládež vo väčšom rozsahu, zapájanie detí do užitočného trávenia voľného času organizovaním stretnutí, súťaží, prehliadok, zrazov, športových, kultúrnych i spoločenských podujatí pre deti, mládež a rodičov na rôznych miestach.

Rekreačná činnosť

Zahŕňa organizovanie letných a všeobecne prázdninových aktivít detí a mládeže (tábory, sústredenia, zrazy a pod.). Dlhoročnú tradíciu má organizovanie rekreačných pobytových táborov pre deti krúžkov turisticko-ekologického zamerania, ako aj prírodovedných, či programátorských.

Metodická činnosť

Patrí do nej organizovanie seminárov, odborných kurzov, konferencií pre pracovníkov zariadenia, súkromné osoby, pracovníkov iných organizácií, učiteľov, vychovávateľov a vedúcich krúžkov, poradenská činnosť a konzultácie.

Edičná činnosť

Spočíva vo vydávaní rôznych metodických materiálov (vlastné preklady, reedície), iných titulov, v zabezpečovaní poradenskej činnosti a informovaní mladých ľudí o voľnočasových aktivitách.

 

Publikačná činnosť

Formou príspevkov do tlače a elektronických médií sa prezentuje činnosť a výsledky zariadenia, jednotlivých oddelení alebo krúžkov, propagujú sa väčšie podujatia alebo sa poskytujú verejnosti závažné oznamy.

 

Spolupráca s inými organizáciami

CVČ spolupracuje s organizáciami, ktoré pracujú s deťmi a mládežou, poskytujú im odbornú pomoc a priestory na rozvoj voľnočasových aktivít. Medzi ne patria predškolské zariadenia, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy v okrese, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny - SZOPK, Stredisko environmentálnej výchovy - SEV, kultúrne, spoločenské a športové zariadenia v meste (PX Centrum, MŠK).

Pri organizovaní súťaží a olympiád vyhlasovaných MŠ SR spolupracuje CVČ s Krajským CVČ v Trenčíne a Okresným úradom v  Trenčíne.

Cez oddelenie telovýchovy CVČ je zabezpečený priamy kontakt so Slovenskou asociáciou športu na školách - SAŠŠ . Poslaním tohto občianskeho združenia je všestranne napomáhať rozvoj športovej činnosti detí a mládeže na základných a stredných školách v SR, vytvárať všetkými združenými členmi podmienky na rozvoj ich športovej aktivity a reprezentácie. SAŠŠ je organizátorom regionálnych a krajských kôl pre deti a mládež v rôznych druhoch športu (hádzaná , basketbal, volejbal, stolný tenis).

 

RADA CVČ Považská Bystrica

Rada je iniciatívny  a  poradný   samosprávny  orgán,   ktorý  vyjadruje a presadzuje   verejné   záujmy    a   záujmy   žiakov,   rodičov, pedagogických  zamestnancov  a  ostatných  zamestnancov CVČ v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní  tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov, posudzuje a vyjadruje  sa  k  činnosti  CVČ  z pohľadu školskej problematiky. Štatút RADY CVČ na stiahutie

 

Združenie rodičov a priateľov CVČ

Združenie rodičov a priateľov CVČ (ZRP CVČ)je dobrovoľné združenie, ktorého poslaním je spolupracovať s vedením CVČ a jeho pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní v zariadení, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti detí. V rámci svojich možností poskytuje CVČ materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri zabezpečovaní činnosti zariadenia. Združenie rodičov a priateľov CVČ: Oficiálna skratka: ZRP CVČ, Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica, Právna forma: Združenie, IČO: 42377013, Bankové spojeie: ČSOB, SK 49 7500 0000 0040 2142 7589, BIC: CEKOSKBX

 

 

 

 

cvcpb.sk , Centrum voľného času Považská Bystrica, optimalizované pre Mozilla Firefox , Posledný update: 14.2.2018