.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


 

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

Zmluvy, faktúry, objednávky

 
ZMLUVY
FAKTÚRY do 31.3.2015 Od 1.4.2015 TU
OBJEDNÁVKY do 30.12.2014 Od 1.1.2015 TU
Odkaz sa otvorí v novom okne. Pre zobrazenie dokumentov v PDF je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Profil verejného obstarávateľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.         Identifikácia verejného obstarávateľa:
            Názov:            Centrum voľného času
            Sídlo:              Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica
            IČO:               00184411
            DIČ:               2020712408
            Kontakt:        Ing. Ivan Hanulík
            Telefón:         042/4322508
            Mobil:            090124185
            e-mail:            cvcpb@cvcpb.edu.sk

2.         Názov predmetu zákazky: dodávky kancelárskych potrieb
           
Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník CPV:
30192000-0

3.         Opis a rozsah predmetu zákazky:
            Predmetom zákazky sú dodávky kancelárskych potrieb do sídla obstarávateľa priebežne v rokoch 2015 – 2018 v množstvách špecifikovaných v čiastkových objednávkach. Dodávateľ umožní obstarávateľovi možnosť osobného výberu tovaru.

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 200,00€ vrátane DPH

5. Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2015 do 13,00 hod.
    Ponuka musí byť označená názvom a sídlom uchádzača, musí mať adresu verejného obstarávateľa a musí byť označená „Kancelárske potreby“.

7. Miesto doručenie ponúk:
    Centrum voľného času
    Lánska 2575/92
    017 01 Považská Bystrica

8. Podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:   

a. identifikačné údaje uchádzača – kópia výpisu obchodného alebo živnostenského registra
b. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá dlhy voči poisťovniam a nemá daňové nedoplatky

 

9. Zmluva: rámcová zmluva

10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
a. predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa
b. predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou
c. faktúra bude vystavená na základe objednávky a prevzatia tovaru, raz za mesiac

11. Kritéria vyhodnotenia ponúk:  - termín ponuky - 22.05.2015
                                                           - najnižšia cena pri zaručení požadovaného sortimentu v obvyklej kvalite
                                                           - dodávky tovaru na adresu verejného obstarávateľa
                                                           - dodávka tovaru do 7 pracovných dní
                                                          
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
- verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a vystaví objednávku na predmet zákazky

 

 

V Považskej Bystrici, dňa 15.05.2015

 

                                                                                                          Ing. Ivan Hanulík
                                                                                                             riaditeľ CVČ          

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.         Identifikácia verejného obstarávateľa:
            Názov:            Centrum voľného času
            Sídlo:              Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica
            IČO:               00184411
            DIČ:               2020712408
            Kontakt:        Ing. Ivan Hanulík
            Telefón:         042/4322508
            Mobil:            090124185
            e-mail:            cvcpb@cvcpb.edu.sk

2.         Názov predmetu zákazky: dodávky čistiacich potrieb
           
Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník CPV:
39800000-0

3.         Opis a rozsah predmetu zákazky:
            Predmetom zákazky sú dodávky čistiacich potrieb do sídla obstarávateľa priebežne v rokoch 2015 – 2018 v množstvách špecifikovaných v čiastkových objednávkach. Dodávateľ umožní obstarávateľovi možnosť osobného výberu tovaru.

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 900,00€ vrátane DPH

5. Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2015 do 10,00 hod.
    Ponuka musí byť označená názvom a sídlom uchádzača, musí mať adresu verejného obstarávateľa a musí byť označená „Čistiace potreby“.

7. Miesto doručenie ponúk:
    Centrum voľného času
    Lánska 2575/92
    017 01 Považská Bystrica

8. Podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:   

a. identifikačné údaje uchádzača – kópia výpisu obchodného alebo živnostenského registra
b. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá dlhy voči poisťovniam a nemá daňové nedoplatky

 

9. Zmluva: rámcová zmluva

10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
a. predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa
b. predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou
c. faktúra bude vystavená na základe objednávky a prevzatia tovaru, raz za mesiac

11. Kritéria vyhodnotenia ponúk:  - termín ponuky - 22.05.2015
                                                           - najnižšia cena pri zaručení požadovaného sortimentu v obvyklej kvalite, možnosť dodania náhradného sortimentu po prejednaní
                                                           - dodávky tovaru na adresu verejného obstarávateľa
                                                           - dodávka tovaru do 7 pracovných dní
                                                          
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
- verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a vystaví objednávku na predmet zákazky

 

 

V Považskej Bystrici, dňa 14.05.2015

 

                                                                                                          Ing. Ivan Hanulík
                                                                                                             riaditeľ CVČ          

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.         Identifikácia verejného obstarávateľa:
            Názov:            Centrum voľného času
            Sídlo:              Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica
            IČO:               00184411
            DIČ:               2020712408
            Kontakt:        Ing. Ivan Hanulík
            Telefón:         042/4322508
            Mobil:            090124185
            e-mail:            cvcpb@cvcpb.edu.sk

2.         Názov predmetu zákazky: pochôdzková strecha
           
Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník CPV:
45261900-3 – opravy a údržba striech

3.         Opis a rozsah predmetu zákazky:
            Predmetom zákazky je oprava strechy a  zhotovenie pochôdzkovej strechy

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 999,00€ s DPH

5. Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2015 do 14,00 hod.
    Ponuka musí byť označená názvom a sídlom uchádzača, musí mať adresu verejného obstarávateľa a musí byť označená „Pochôdzková strecha“.

7. Miesto doručenie ponúk:
    Centrum voľného času
    Lánska 2575/92
    017 01 Považská Bystrica

8. Podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:   

a. identifikačné údaje uchádzača – kópia výpisu obchodného alebo živnostenského registra
b. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá dlhy voči poisťovniam a nemá daňové nedoplatky
c. splnenie zákazky podľa opisu a rozsahu predmetu zákazky v termíne do 30.07.2015

 

9. Zmluva: nie

10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
a. predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa
b. predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou
c. faktúra bude vystavená na základe objednávky a prevzatia práce

11. Kritéria vyhodnotenia ponúk:  - termín 07.07.2015
                                                           - najnižšia cena
                                                          
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
- verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a vystaví objednávku na predmet zákazky

 

 

V Považskej Bystrici, dňa 20.06.2015

 

                                                                                                          Ing. Ivan Hanulík
                                                                                                             riaditeľ CVČ          

    

 

 

 

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

Súhrnná správa 30.6.2011, PDF(136kB)

Súhrnná správa 30.9.2011, PDF(137kB)

Súhrnná správa 31.12.2011, PDF(137kB)

Súhrnná správa 31.3.2012, PDF(139kB)

Súhrnná správa 30.6.2012, PDF(137kB)

Súhrnná správa 30.9.2012 , PDF(150kB)

Súhrnná správa 31.12.2012, PDF (101kB)

Súhrnná správa 30.6.2013 (100kB)

Súhrnná správa 30.9.2013 (100kB)

Súhrnná správa 30.12.2013 (101kB)

Súhrnná správa 30.3.2014 (99kB)

Súhrnná správa 30.6.2014 (103kB)

Súhrnná správa 30.9.2014 (103kB)

Súhrnná správa 31.12.2014 (105kB)

Plán VO na rok 2014

Plán VO na rok 2015

Odkaz sa otvorí v novom okne. Dokumenty sú dostupné vo formáte PDF, pre ich zobrazenie je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.