.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


 

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

Zmluvy, faktúry, objednávky

 
ZMLUVY
FAKTÚRY do 31.3.2015 Od 1.4.2015 TU
OBJEDNÁVKY do 30.12.2014 Od 1.1.2015 TU
Odkaz sa otvorí v novom okne. Pre zobrazenie dokumentov v PDF je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Profil verejného obstarávateľa

Prieskum trhu
 požiadavka na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

1.         Identifikácia verejného obstarávateľa:
            Názov:            Centrum voľného času
            Sídlo:              Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica
            IČO:               00184411
            DIČ:               2020712408
            Kontakt:        Ing. Ivan Hanulík
            Telefón:         042/4322508
            Mobil:            0907124185
            e-mail:            cvcpb@cvcpb.edu.sk

2.         Názov predmetu zákazky: oprava vstupných dverí do CVČ
Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník CPV:

3.         Opis a rozsah predmetu zákazky:
            Predmetom zákazky je celková rekonštrukcia vstupných dverí do CVČ.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  9000 € s DPH

5. Lehota na predkladanie ponúk:  17.12.2018, vyhodnotenie ponúk 18.12.2018

7. Miesto doručenie ponúk:
    Centrum voľného času
    Lánska 2575/92
    017 01 Považská Bystrica

Ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s označením „oprava vstupných dverí do CVČ“.
Na ponuky doručené po termíne sa nebude prihliadať.

8. Podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:   

a. identifikačné údaje uchádzača – kópia výpisu obchodného alebo živnostenského registra
b. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá dlhy voči poisťovniam a nemá daňové nedoplatky
c. splnenie zákazky podľa opisu a rozsahu predmetu zákazky v termíne do 28.12.2018
9. Zmluva: áno
10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
a. predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa
b. predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou
c. faktúra bude vystavená na základe zmluvy /objednávky/ a prevzatia práce

11. Kritéria vyhodnotenia ponúk:  - termín
                                                           - najnižšia cena
                                                           - kvalita a záruky
                                                          
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
- verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a vystaví objednávku na predmet zákazky alebo osloví úspešného uchádzača o vyhotovenie zmluvy

V Považskej Bystrici, dňa 10.12.2018

                                                                                                          Ing. Ivan Hanulík
                                                                                                             riaditeľ CVČ          

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

Súhrnná správa 30.6.2011, PDF(136kB)

Súhrnná správa 30.9.2011, PDF(137kB)

Súhrnná správa 31.12.2011, PDF(137kB)

Súhrnná správa 31.3.2012, PDF(139kB)

Súhrnná správa 30.6.2012, PDF(137kB)

Súhrnná správa 30.9.2012 , PDF(150kB)

Súhrnná správa 31.12.2012, PDF (101kB)

Súhrnná správa 30.6.2013 (100kB)

Súhrnná správa 30.9.2013 (100kB)

Súhrnná správa 30.12.2013 (101kB)

Súhrnná správa 30.3.2014 (99kB)

Súhrnná správa 30.6.2014 (103kB)

Súhrnná správa 30.9.2014 (103kB)

Súhrnná správa 31.12.2014 (105kB)

Súhrnné správy CVČ od roku 2015 uverejnené na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie

Plán VO na rok 2014

Plán VO na rok 2015

Plán VO na rok 2016

Plán VO na rok 2017

Plán VO na rok 2018

Plán VO na rok 2019

Odkaz sa otvorí v novom okne. Dokumenty sú dostupné vo formáte PDF, pre ich zobrazenie je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.